PEDAGOGJIA

Blogu i parë i pedagogjisë në gjuhën shqipe

 • Vizitorë

  • 282,772
 • Advertisements

E drejta për arsim të fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta arsimore

Mr. Afrim Iljazi-Konsulent i  aftësisë së kufizuar

e-mail: afrim.iljazi@gmail.com

“E drejta për arsim të fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta arsimore”

Abstrakt

Ndërsa arsimi publik është një e drejtë e qytetarëve në çdo shoqëri, e drejta për arsim për fëmijët dhe të rinjtë me nevoja të veçanta arsimore është realizuar vetëm në shkallë të ndryshme në vende të botës. Në shumë vende, qasja në arsim është ende e mohuar ose kufizuar në bazë të gjinisë, racës, gjendjes ekonomike apo social, ose aftësinë e kufizuar (Gary L. Albrecht 2006). Për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara, e drejta për arsimim është realizuar vetëm në dekadat e fundit. Shumica e fëmijëve me aftësi të kufizuara ndajnë  përvojën se  si iu është  mohuar qasja në arsim. Për këto grupe të fëmijëve, arsimi mbetet ajo që ishte në kohë më parë, një përgjegjësi e familjes.

Arsimimi si një e drejtë

Njohja e së drejtës për arsim për të gjithë personat është relativisht diçka e fundit me ligjet ndërkombëtare dhe kombëtare, si dhe legjislacionit të dalë vetëm në gjysmën e dytë të shekullit të njëzetë. Në nivel ndërkombëtar, koncepti i  arsimit gjithëpërfshirës është përfshirë pa dyshim në nenin 13, paragrafi 1, të Paktit Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore dhe nenet 23 dhe 29 të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës, në Standarte të OKB Rregullat mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara, në Konventën Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, neni 24 dhe shprehimisht, ndër të tjera, në deklaratën e Salamanca dhe Korniza për Veprim e Arsimit me Nevoja Speciale të miratuar në vitin 1994 nga Banka Botërore Konferenca për nevoja të veçanta Arsimi: Qasja dhe Cilësia dhe Konventën e miratuar së fundmi për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, e cila përcakton detyrimin e shteteve për të siguruar një sistem të arsimit gjithëpërfshirës. Deklarata Salamanca dhe Korniza për Veprim dhënë elaborimin e mëtejshëm të së drejtës për arsimim, duke përcaktuar edukimit special për fëmijët me aftësi të kufizuara ose vështirësi në të mësuar. Në këtë kontekst, u theksua se qasja arsimore duhet të jetë fëmijën në qendër dhe në bazë të parimit të përfshirjes në të cilën fëmijët me aftësi të kufizuara janë shërbyer sa më shumë që të jetë e mundur në parametrat e njëjtë si moshatarët e tyre të moshës-kronologjike. Kolektivisht, dokumentet ndërkombëtare për të drejtën për arsim për personat me aftësi të kufizuara të japin një përmbledhje të standardeve universale për barazimin e mundësive edukative për fëmijë dhe të rinjtë. Si të tilla, ato paraqesin një deklaratë jo vetëm e fëmijës për mbrojtjen nga diskriminimi, abuzimi, neglizhenca, mohimin e qasjes, dhe analfabetizmit, por edhe të drejtën për kujdes, mbështetje, dhe arsimim.

Këto dokumente bëjnë të qarta të drejtat e fëmijëve, si dhe përfaqësojnë praktikat që kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Arsimi Inkluziv (gjithëpërfshirës)

Sipas shumë hulumtimeve, llogaritet se në vendet në zhvillim është shumë e ulët përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar  që arsimohen pavarësisht nga njohja e shumë dekadave që arsimi është një e drejtë themelore e njeriut. Në 1994, Konferenca e OKB-së Botërore mbi Arsimin Special prodhuar Deklarata Salamanca dhe Korniza për Veprim për nevoja të veçanta Arsim (UNESCO 1994). Kjo ishte vendimtare në botë duke afirmuar angazhimin për të, dhe përshkruan planin për, arsimin përfshirës. Thelbi i arsimit gjithëpërfshirës është përmirësimi i shërbimeve të arsimit në mënyrë që të gjithë fëmijët mund të jenë të regjistruar në shkollat ​​e zakonshme, pavarësisht nga dallimet apo vështirësi, përveç nëse ka arsye bindëse për të kundërtën. Bazuar në disa hulumtime, cilësimet e gjithëpërfshirjes kanë treguar përfitimet për nxënësit me aftësi të kufizuara, si dhe për nxënësit pa aftësi të kufizuara. Fëmijët me aftësi të kufizuara janë treguar më të mirë, më social dhe me më shumë arritje akademike, më shumë sjellje të përshtatshme, më të lartë në vetëbesim dhe motivim, si dhe kur ato  rriten gjasat janë shumë më të mëdhaja  që të jetojnë të pavarur shpeshherë duke u  punësuar, dhe duke u martuar. Nxënësit pa aftësi të kufizuara në parametrat inkluzive kanë zhvilluar qëndrimet pozitive dhe miqësi kuptimplotë me nxënësit me aftësi të kufizuara.

Megjithë arsimi gjithëpërfshirës nuk ka qenë gjerësisht i suksesshëm në botën në zhvillim. Një numër i vendeve në zhvillim edhe pse kenë politika arsimore apo legjislacion që njeh vlerën e arsimit gjithpërfshirës, ​​megjithatë, zbatimi i kësaj është në përgjithësi i pakënaqshëm. Disa nga faktorët që parandalojnë suksesin e arsimit gjithpërfshirës përfshijnë mungesën e financimit për materiale përkatëse arsimore, trajnimin joadekuat të personelit, mungesa e këshilluese apo mbështetjen e shërbimeve. Arsim gjithëpërfshirës i suksesshëm kërkon mbështetjen e profesionistëve. Këta profesionistë zakonisht nuk janë në dispozicion në shumicën e shkollave.

Arsimi Inkluziv – Korniza normative

Njerëzit me aftësi të kufizuara pa pushim vuajnë forma të ndryshme të diskriminimit dhe, pavarësisht nga legjislacioni ekzistues, ata shpesh nuk kanë mbështetjen sociale të plotë të integrimit të tyre në shoqëri. Ky diskriminim vlen edhe për sistemet e arsimit, ku profesionistët dhe administratorët nuk janë gjithmonë të sigurt se si të garantojnë të drejtën e fëmijëve me aftësi të kufizuara për një arsim dhe / ose si të kujdesem për nevojat e tyre me sukses dhe efikasitet.

E drejta për arsim është universale dhe i përfshinë të gjithë individët me aftësi të kufizuara. Kjo e drejtë mundet të shihet në një sërë konventash, deklaratave ndërkombëtare, rekomandime dhe planet.

Kornizat ligjore ndërkombëtare në mbështetje të inkluzionit 1948-2006

 • 2006 Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara
 • 2005 Konventa për Mbrojtjen dhe Promovimin e Diversitetit ne Shprehje Kulturore
 • 1999 Konventa lidhur me Ndalimin dhe Masat e Menjëhershme për Eliminimin e Formave më të Rënda të Punës së Fëmijëve
 • 1990 Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Gjithë Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve të familjeve të tyre.
 • 1989 Konventa për të Drejtat e Fëmijës
 • 1989 Konventa mbi Njerëzit Vendës dhe në vendet e Pavarur
 • 1979 Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave
 • 1965 Konventa Ndërkombëtare mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor
 • 1960 Konventa kundër Diskriminimit në Arsim
 • 1948 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut

Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

Neni 24-Arsimi (ekstrakt)

1.         Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për edukim. Me qëllim që të realizohet kjo e drejtë pa diskriminim dhe në bazë të mundësive të barabarta, Shtetet Palë duhet të sigurojnë një sistem edukimi përfshirës në të gjitha nivelet, dhe të mësuar gjatë gjithë jetës, të drejtur nga:

(a)        Zhvillimi i plotë i potencialit njerëzor dhe sensit të dinjitetit dhe vlerës së vet-vetes, fuqizimit të respektit për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, dhe diversitetit njerëzor;

(b)        Zhvillimi nga personat me aftësi të kufizuar të personalitetit, talenteve dhe kreativitetit të tyre, si dhe aftësive të tyre mendore dhe fizike, në potencialin e tyre të plotë;

(c)        Mundësimin e personave me aftësi të kufizuar per të marrë pjesë në mënyrë efektive në një shoqëri të lirë.

2.         Për të realizuar këtë të drejtë, Shtetet Palë duhet të sigurojnë se:

            (a)        Personat me aftësi të kufizuar nuk janë përjashtuar nga sistemi i edukimit të përgjithshëm per shkak te aftësisë së kufizuar, dhe se fëmijët me aftësi të kufizuar nuk janë përjashtuar nga arsimimi pa pagesë dhe i detyruar fillor, ose arsimi i mesëm, me bazë aftësinë e kufizuar;

            (b)        Personat me aftësi të kufizuar mund të kenë akses në edukimin fillor gjithëpërfshirës, cilësor dhe pa pagesë dhe arësimin e mesëm në baza të barabarta me të tjerët në komunitetet ku ata jetojnë;

(c)        Sigurohet akomodimi i arësyeshëm i kërkesave individuale;

            (d)       Personat me aftësi të kufizuar marrin mbështetjen e kërkuar, brenda sistemit të edukimit të përgjithshëm, për të mundësuar arsimimin e tyre efektiv.

            (e) Sigurohen masa mbështetëse efektive të individualizuara në ambjente që rrisin zhvillimin akademik dhe shoqëror, konsistent me qëllimin për përfshirje të plotë.

3.         Shtetet Palë duhet të mundësojnë personat me aftësi të kufizuar të mësojnë aftësi per zhvillim shoqëror dhe jetësor për të lehtësuar pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe të barabartë në edukim dhe si anëtarë të komunitetit. Për këtë qëllim Shtetet Palë duhet te marrin masat e duhura, përfshirë:

(a)        Lehtësimin e të mësuarit të Braille, shkrimeve alternative, mënyrave augmentative/njohese dhe alternative, mjeteve dhe formateve të komunikimit, aftësive të orientimit dhe lëvizshmërisë, dhe fasilitimin/lehtesim të mbështetjes dhe kujdesit nga moshatarët;

            (b)        Lehtësimin e të mësuarit të gjuhës së shenjave dhe promovimin e identitetit linguistik të komunitetit të personave që nuk dëgjojnë;

(c)        Sigurimin e faktit se edukimi i personave, dhe në veçanti fëmijëve, të cilët janë të verbër, qe nuk degjojne, apo qe nuk degjojne e nuk shikojne, në të njëjtën kohë iu është dhënë në gjuhën, mënyrat dhe mjetet e komunikimit më të përshtatshme për individin dhe në ambjente të cilat rrisin zhvillimin akademik dhe shoqëror.

4.         Me qëllim që të sigurohet realizimi i kësaj të drejte, Shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura për të punësuar mësuesit, përfshirë mësuesit me aftësi të kufizuar, të cilët janë të kualifikuar në gjuhën e shenjave dhe/apo Braille, dhe të trainojnë profesionistët dhe stafin që punon në të gjitha nivelet e edukimit. Trainime të tilla duhet të përfshijnë ndërgjegjësimin mbi aftësinë e kufizuar dhe përdorimin e mënyrave të duhura augmentative/njohese dhe alternative, mjeteve dhe formateve të komunikimit, teknikave edukuese dhe materialeve për të mbështetur personat me aftësi të kufizuar.

5.         Shtetet Palë duhet të sigurojnë se personat me aftësi të kufizuar të jenë në gjendje të kenë akses në arsimin e lartë, trainime profesionale, edukimin për të rritur dhe të mësuarit gjatë të gjithë jetës pa diskriminim dhe në baza të barabarta me të tjerët. Për këtë qëllim, Shtetet Palë duhet të sigurojnë se akomodimi i arësyeshëm është siguruar për personat me aftësi ët kufizuar.

Rregullat standarde mbi barazimin e mundësive për personat me aftësi të kufizuar (1993) 

Rregulli 6. Arsimimi

Shtetet duhet të njohin parimin e mundësive të barabarta për arsimimin parësor, dytësor dhe terciar të fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve me aftësi të kufizuar, në mjedise të integruara. Ata duhet të garantojnë që arsimimi i personave me aftësi të kufizuar të jete pjesë integrale e sistemit arsimor.

1. Autoritetet e arsimit të përgjithshëm janë përgjegjëse për arsimimin e personave me aftësi të kufizuar në mjedise të integruara. Arsimi për personat me aftësi të kufizuar duhet të formojë një pjesë integrale të planifikimit kombëtar të arsimit, zhvillimit të kurikulave dhe organizimit shkollor.

2. Arsimimi në shkollat e përgjithshme presupozon vendosjen e interpretit dhe shërbimeve të tjera mbështetëse të përshtatëshme. Duhet të sigurohet përshtatshmëria dhe shëbimet mbështetëse, të projektuara në përputhje me nevojat e personave me aftësi të kufizuar të ndryshme.

3. Grupet e prindërve dhe organizatat e personave me aftësi të kufizuar duhet të përfshihen në të gjitha nivelet e procesit mësimor.

4. Në Shtetet ku arsimimi është i detyrueshëm ai duhet tu sigurohet vajzave dhe djemve me të gjitha llojet dhe nivelet e aftësisë së kufizuar, përfshirë edhe rastet më të rënda.

5. Kujdes i veçantë duhet të tregohet në fushat e mëposhtme:

(a) Fëmijë shumë i vogël me aftësi të kufizuar;

(b) Fëmijë parashkollor me aftësi të kufizuar;

(c) Të rritur me aftësi të kufizuar, veçanërisht femra.

6. Për të siguruar masa arsimore për personat me aftësi të kufizuar në arsimin e përgjithshëm Shtetet duhet:

(a) Të kenë një politikë të qartë të deklaruar, kuptuar dhe pranuar në nivelin e shkollës dhe nga komuniteti i gjerë;

(b) Të lejojë fleksibilitetin e kurikulave, shtesat dhe përshtatjet;

(c) Të sigurojë materiale cilësore, trajnim të vazhdueshëm të mësuesve dhe mbështetje për mësuesit.

7. Arsimi i integruar dhe programet me bazë komunitare duhen parë si masa plotësuese në sigurimin e arsimimit efektiv në kosto dhe trainimin për personat me aftësi të kufizuar. Programet kombëtare me bazë komunitetin duhet të nxisin komunitetet që të përdorin dhe zhvillojnë burimet e tyre për tu siguruar personave me aftësi të kufizuar arsimim lokal.

8. Në kushtet kur sistemi i përgjithshëm shkollor nuk arrin të plotësojë nevojat e personave me aftësi të kufizuar, mund të merret në konsideratë arsimi i veçantë. Duhet synuar përgatitja e studentëve për arsimim në sistemin e përgjithshëm shkollor. Cilësia e një arsimimi të tillë duhet të reflektojë të njëjtat standarte dhe ambicie si arsimi i përgjithshëm dhe duhet të jetë shumë i lidhur me të. Si minimum, studentët me aftësi të kufizuar duhet të kenë të njëjtën masë të burimeve arsimore si edhe studentët pa aftësi të kufizuar. Shtetet duhet të synojnë integrimin gradual të shërbimeve arsimore speciale në arsimin e përgjithshëm. Njihet fakti që në disa raste arsimi i veçantë mund të konsiderohet si forma më e përshtatëshme e arsimimit për disa studentë me aftësi të kufizuar.

9. Për shkak të nevojave të veçanta komunikuese të personave që nuk dëgjojnë dhe NUK shikojnë, arsimimi i tyre mund të jetë më i përshtatëshëm të kryhet në shkolla për persona të tillë ose klasa speciale dhe njësi brënda shkollave e zakonshme. Në nivelin fillestar, veçanërisht, duhet ti kushtohet vëmendje e veçantë instruksionit kulturor që do të sjellë aftësi efektive komunikuese dhe pavarësi maksimale për personat që nuk dëgjojnë dhe nuk shikojnë.

Disa nga fushat e lidhura me të drejtat për shkollim në këto rregulla Standard janë qejf dispozitat arsimore për personat me aftësi të kufizuara në sistemin e shkollës së zakonshme, për këtë arsye Shtetet duhet të ketë “një politikë të qartë deklaruar, kuptuar dhe pranuar në nivel shkollor dhe nga komuniteti i gjerë” .

 

Deklarata Salamanca

(UNESCO, 1994), thotë në paragrafin 2 klauzolat e rëndësishme: Çdo fëmijë ka të drejtë themelore për arsim, dhe duhet t’i jepet mundësia për të arritur dhe për të ruajtur një nivel të pranueshëm të të mësuarit, çdo fëmijë ka karakteristikat unike, interesat, aftësitë dhe nevojat e mësimit ; sistemet e arsimit duhet të jenë të dizajnuar dhe implementuar programe edukative për të marrë në konsideratë karakteristikat e gjerë e këtyre karakteristikave dhe nevojave të atyre me nevoja të veçanta arsimore duhet të kenë qasje në shkollat ​​e rregullta, të cilat duhet të akomodimit të tyre brenda një fëmijë në qendër pedagogjinë aftë për të përmbushur këto nevoja; shkollat ​​e rregullta me këtë orientim përfshirës janë mjetet më të efektshme për të luftuar qëndrimet diskriminuese, duke krijuar komunitete mikpritëse, të ndërtuar shoqëri gjithëpërfshirëse dhe arritjen e arsimit për të gjithë, për më tepër, ata ofrojnë një arsim efektiv për shumicën e fëmijëve dhe për të përmirësuar efikasitetin dhe në fund të fundit e kostos -efektivitetin e sistemit të arsimit të tërë. Dispozita të nxjerrë në pah të drejtën për arsim për çdo fëmije, individualitetin, operacionet e sistemeve arsimore, fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të kenë orientim gjithëpërfshirës.

Përfundim

Edhe pse shumë konventa, deklarata ndërkombëtare, rekomandime dhe plane kanë qenë formuluar në lidhje me të drejtat e fëmijëve dhe të drejtën e tyre për edukim, shkolla kanë qenë ende të lejuara për të përjashtuar fëmijët me aftësi të kufizuara, dhe kanë bërë shpesh kështu. Kjo është për shkak se të drejtën për arsimim për fëmijët me aftësi të kufizuara është zbatuar brenda një kuadri që më së shumti është i synimeve të shkollave speciale, institucione të specializuara dhe të arsimit në paralelet speciale me  mësues të veçantë. Në qoftë se qëllimi ynë është që të garantojmë të drejtën e shkollimit për fëmijët me aftësi të kufizuara edhe në rastin kur gjendja e aftësisë së kufizuar përjashton këtë të drejtë, atëherë për çfarë kornizash,rregulloresh duhet të kemi nevojë për shkollat ​​tona në përgjithësi? Ne kemi nevojë për korniza që pranojnë diversitetin e situatave personale dhe zhvillojnë solidaritetin reciprok, dhe funksionon në kuadër të shoqërisë. Kjo është e mundur vetëm në kuadër të arsimit gjithpërfshirës.

Për ta përfunduar është e rëndësishme të përmendet mesazhi i Deklaratës se mirënjohur të Salamankës dhe i Kuadrit për Veprim të 1994.

Shkollat e zakonshme me arsim gjithëpërfshirës janë mjetet më efektive në luftën kundra diskriminimit, krijimin e komuniteteve mirëpritëse, ndërtimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse dhe arritjen e arsimit për të gjithë.

Literaturë

 • Lindsay, G. (2007). Psikologji edukative dhe efikasitetin për arsimin gjithpërfshirës / mainstreaming. British Journal of Educational psikologjisë,
 • Lindsay, G. (2003): inkluzive. Arsim Një perspektive kritike. British Journal of Edukimit Special,
 • UNESCO-s. 1994. Deklarata Salamanca dhe Korniza për Veprim në nevojë për arsim special. Konferenca Botërore për të nevojë për arsim special
 • Kombeve të Bashkuara Asambleja e Përgjithshme. 1983. Programin Botëror të Veprimit lidhur me personat me aftësi të kufizuara. Nju Jork: Kombet e Bashkuara
 • Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës. 1989. Nju Jork: Kombet e Bashkuara.
 • UNESCO-s. 2003b. Përjashtimi Tejkalimi përmes Qasje inkluzive në arsim. Një sfidë dhe një vizion. Paris, UNESCO
 • UNESCO, 2009. Udhëzimet e Politikës për përfshirjen në arsim. Paris, UNESCO
 • Rregullat Standarde mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara 0,1993: New. York Kombeve të Bashkuara.
Advertisements

30 Përgjigje to “E drejta për arsim të fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta arsimore”

 1. Miranda ademi said

  Jom miranda nga prishtina material per femijet me nevoja te veqanta arsimi dhe edukimi ju lutem mund te me ndimoni

 2. artjon said

  Asnje

 3. kosovari said

  a ka mundsi dikush nga ju me m tregu pjest tjera prbrse t ksaj teme si metodologjia e puns pastaj rezultati dhe n fund konkludimi dhe rekomandini si behn po tksaj ter=eme me po t njejtin titull?!…

 4. Sadije said

  pershendetje jam ne Shtul kam perfunduar provimit tash jam duke e punuar punimin e magjistratures Integrimi i femijeve me nevoja te veqanta ne Repuliken e Kosoves .A mundeni me më dergue material se po frikohem mos po me del tem e plagjiatume me marr nga internet

 5. rina said

  te gjith femijet kan te drejta pa kurfar dallimi psh te gjinis races ngyres kombit etj un kisha propozu qe per te arritur mi mbrojt te drejtat tona me ubashku me konventen mbi te drejtat e femijeve dhe a mund dikush mem ndimu me gjet dica per te drejten e arsimimit.

 6. mira said

  a mund te me ndihmoni me gjet nje informa cion per femijet me nevoja te vecanta

 7. Bora shehu said

  Pershendetje!!! Ju lutem a mund te na dergoni nje skeme teme diplome me teme : Integrimi i PAK ne shkollat normale. Shpresoj ne pergjigjen tuaj sa me shpejt. Ju faleminderit !

 8. elona said

  ju lutem a mund te me ndihmoni me ndonje material per teme e diplome,titulli:diskriminimi dhe paragjykimi i personave me aftesi te kufizuar. faleminerit

 9. Mynyr Dermaku said

  pershendetje.nese ka dikush mundesin te dergoj material lidhur me edukimin inkluziv

 10. meta said

  ju lutem kush mund te me ndihmoje me literature per arsimin gjithperfshires
  flm

 11. I paemër said

  ju lutem nese mund te me rekomandoni ndonje literatur per nxenesit me aftesi te kufizuara

 12. I paemër said

  shpresoj qe keto premtime te realizohen sa me shpejt

 13. I paemër said

  me fjale flasin te gjith mua do te me pelqente te dija se sa jane realizuar keto gjera

 14. I paemër said

  a mudi me ndihmuh se qka eshte femijet me nevoja te veqanta

 15. riad said

  amun dikush me mndihmu per temen sistemi augmentativ-alternativ i komunikimit

 16. pa emer said

  tem per punim kerkimor qfardo teme per arsimi nese mundeni ndonje faqe

 17. I paemër said

  emi si gjdo femije edhe ata kan te drejten e tyre dhe kujdes ne te veqant per ta

 18. nesa said

  qdo femij ne bot ka te drejtat e veta dhe duhet ti respektojn shum femijet me nevoja te veqanta sepse edhe ata kan deshiren e tyre rer te mesuar,luajtur .

 19. trimi said

  nese mundeni mem gjet nje matrial per veshtersit emocionale dhe te sjelljes?

 20. I paemër said

  :p ppppppppppppppppppppppppppppp

 21. mirta said

  po mujna

 22. ela said

  po ashtu gjdo femij duhet te ket te drejtat dhe pergjegjesit e tyre prandaj ata kan te drejten e arsimimn , lojes etj.

 23. ela said

  po ashtu edhe per femiet me nevoja te veqanta populli duhet te merr masa per te paguar semundjen e tyre sepse atA MUND TE JENE TE VARFER PO ASHTu kan edhe obligimin per semundjen e femijeve te tyre

 24. ela said

  duhet te jet barazia gjinore ne jeten e femijeve prandaj 2 gjinit duhet te ken barazin e tyre

 25. ela said

  femija eshte jeta e prindereve prandaj ata duhet te ken te drejtat e tyre

 26. pedagogia said

  Mendoj se dicka mund të ketë në KURRIKULI I RI I KOSOVËS,i përpunuar nga grup autorësh.do të doja diçka lidhur me vlerësimin përshkrues,

 27. I paemër said

  a mund me me ndihmuar mbi faktoret e cilesise se jetes ,nje e drejte e femijeve

 28. I paemër said

  jam shum e irituar na diskriminimi i ketyre femijeve

 29. lejla said

  a mund te me ndihmoni hyrjen si ta shkruaj per femijet me nevoja te vecanta dicka matrial me teper nese keni

 30. lejla said

  a mund me me ndihmu me gjet dicka matrial per punim diplome tema femijet me nevoja te vecanta

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google+

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google+. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

w

Po lidhet me %s

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: